HCL.HR

Besplatne igre - obavijesti

  • 745 Odgovora
  • 286594 Hitova
Odg: Besplatne igre - obavijesti
« Odgovori #735 : 24. Lipanj, 2020., 17:10 »
Free on GOG
Cyberpunk 2077 Goodies Collection
https://www.gog.com/game/cyberpunk_2077_goodies_collection

Odg: Besplatne igre - obavijesti
« Odgovori #736 : 25. Lipanj, 2020., 17:06 »

Odg: Besplatne igre - obavijesti
« Odgovori #737 : 02. Srpanj, 2020., 17:12 »
Free on Epic Games Store
Hue
https://www.epicgames.com/store/en-US/

Odg: Besplatne igre - obavijesti
« Odgovori #738 : 07. Srpanj, 2020., 10:12 »
Ubisoft will give away Watch Dogs 2 on PC during Sunday's digital showcase :)
https://twitter.com/pcgamer/status/1280350851593383937/photo/1
The pre-show will begin at 10:30 am PT/1:30 pm ET on July 12, during which "the Ubisoft news team and friends" will be playing Trackmania, before rolling into the main show at 12 pm PT/3 pm ET. Anyone who logs in to Uplay between the end of the Trackmania session and the end of the main show will be able to claim a free copy of Watch Dogs 2 on their Ubisoft account, and will also be able to take a shot at trivia questions to win rewards for a variety of other Ubisoft games.

« Zadnja izmjena: 09. Srpanj, 2020., 20:03 Ki-ya Karate Monster »
Y̶̯̦̥͔ͩ͆͗͝ò̡̘͖̞̱̠̖̭͇̟̥̰̤̱̃ͮ̌̅ͪͥͤ͗̍̀ư̷̄̔̑ͫͥͣ̑̋ͧ̄̚͏̷̣̩̖̼͙̞̯̰̩r̷̶̜̣̻͈͕͕̻̱̦͈̻̥͔̖̯̬̄̉ͨ͑ͪͧ̓́ͣͧ̎ͯ͑͒ ̜̗̬̙̜̳̼̮̎ͧ̆ͧͧ̇́͡͠͠ǎ̾ͮ̈͂̐ͩ͂ͬ͐̔͆̿ͧ̆̈ͥͯ҉̵̛҉̗̻̻ͅč̸̛̗̳̬̠̮̘̺̭̥̮͚̰̬̺̟͉͎̦̭ͥ́͘͠t̵̨̰̟̣͙̰̬̣͇̜̥͉͔̑̓̃̈́̂ͧ̓ͩ̈́̃̋̌̂ͪ͒̚ȋ͎̰̜̙̯̮̺̱͍̟͚ͨ̓ͤ͒͑̀͑̊̈́̀̀̕o̢̢͎̳͓͍͉͎̼͙̗͎̭̳͕̪͎̫̱̰̦ͣ͛̓͗̅͜͟͡n̸̯̥̫̞̞̥̖̣̥͓͑̆͑̈̐͒ͭ̏́̀́ͅs̨̘̥̳̫͓̬̞͈͔̩͍͒̄̆̓̃ͣͧ̃ͪ͗ͤ̓̀̑̀͠ ̛̻͇̱͕̌̒͑͊ͩ͆ͣ̍́̈ͬͫ̽͂͗̏̚͝͞͠h̑͊͂ͨ̌ͧ̏͆ͣ́ͦ͆̀̐̌͛̇ͣ͌͏̻̣͖͇a̢̛̝̻͍͔̫͇͚͚̞̞̮̭͐́ͭ͂ͤ͑́ͪ͊̆ͧ͌̄ͩ̇̋̋̚̕͡͝v̧̝͈̱͖̞͉̹̫̰̻̝̝̠̮͗̂͒ͩ͂ͨͨ̑̀̔̔ͭ̽̓ͫ̉̃͌͜͢e̸̡̮͔̥̬̖̭̐ͩ̆ͪ̒ͤ͐͆̎̄

*

FLIX

  • n00b
  • 1
Jel može besplatno?
« Odgovori #740 : 10. Srpanj, 2020., 20:21 »
Mogu li nekako bespolatno skinuti igru untitled goose game?
FLIX

Odg: Jel može besplatno?
« Odgovori #741 : 10. Srpanj, 2020., 23:38 »
Mogu li nekako bespolatno skinuti igru untitled goose game?
Ako kupiš da, i ako budee free2play

Y̶̯̦̥͔ͩ͆͗͝ò̡̘͖̞̱̠̖̭͇̟̥̰̤̱̃ͮ̌̅ͪͥͤ͗̍̀ư̷̄̔̑ͫͥͣ̑̋ͧ̄̚͏̷̣̩̖̼͙̞̯̰̩r̷̶̜̣̻͈͕͕̻̱̦͈̻̥͔̖̯̬̄̉ͨ͑ͪͧ̓́ͣͧ̎ͯ͑͒ ̜̗̬̙̜̳̼̮̎ͧ̆ͧͧ̇́͡͠͠ǎ̾ͮ̈͂̐ͩ͂ͬ͐̔͆̿ͧ̆̈ͥͯ҉̵̛҉̗̻̻ͅč̸̛̗̳̬̠̮̘̺̭̥̮͚̰̬̺̟͉͎̦̭ͥ́͘͠t̵̨̰̟̣͙̰̬̣͇̜̥͉͔̑̓̃̈́̂ͧ̓ͩ̈́̃̋̌̂ͪ͒̚ȋ͎̰̜̙̯̮̺̱͍̟͚ͨ̓ͤ͒͑̀͑̊̈́̀̀̕o̢̢͎̳͓͍͉͎̼͙̗͎̭̳͕̪͎̫̱̰̦ͣ͛̓͗̅͜͟͡n̸̯̥̫̞̞̥̖̣̥͓͑̆͑̈̐͒ͭ̏́̀́ͅs̨̘̥̳̫͓̬̞͈͔̩͍͒̄̆̓̃ͣͧ̃ͪ͗ͤ̓̀̑̀͠ ̛̻͇̱͕̌̒͑͊ͩ͆ͣ̍́̈ͬͫ̽͂͗̏̚͝͞͠h̑͊͂ͨ̌ͧ̏͆ͣ́ͦ͆̀̐̌͛̇ͣ͌͏̻̣͖͇a̢̛̝̻͍͔̫͇͚͚̞̞̮̭͐́ͭ͂ͤ͑́ͪ͊̆ͧ͌̄ͩ̇̋̋̚̕͡͝v̧̝͈̱͖̞͉̹̫̰̻̝̝̠̮͗̂͒ͩ͂ͨͨ̑̀̔̔ͭ̽̓ͫ̉̃͌͜͢e̸̡̮͔̥̬̖̭̐ͩ̆ͪ̒ͤ͐͆̎̄

Odg: Besplatne igre - obavijesti
« Odgovori #743 : 18. Srpanj, 2020., 12:26 »
Free on GOG
Warhammer 40,000: Rites of War
https://www.gog.com/game/warhammer_40000_rites_of_war

Odg: Besplatne igre - obavijesti
« Odgovori #744 : 23. Srpanj, 2020., 16:54 »
Free on Epic Games Store

Odg: Besplatne igre - obavijesti
« Odgovori #745 : 08. Kolovoz, 2020., 09:28 »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9