HCL.HR

Besplatne igre - obavijesti

  • 639 Odgovora
  • 244809 Hitova
Odg: Besplatne igre
« Odgovori #630 : 21. Kolovoz, 2019., 09:11 »
For Honor™ Standard Edition Free on Uplay  :)
https://store.ubi.com/ie/for-honor/5759633788a7e3de678b4567.html


Odg: Besplatne igre
« Odgovori #632 : 06. Rujan, 2019., 07:22 »
Besplatno se dijeli the Imperial City DLC za TSO - The Elder Scrolls Online.
Y̶̯̦̥͔ͩ͆͗͝ò̡̘͖̞̱̠̖̭͇̟̥̰̤̱̃ͮ̌̅ͪͥͤ͗̍̀ư̷̄̔̑ͫͥͣ̑̋ͧ̄̚͏̷̣̩̖̼͙̞̯̰̩r̷̶̜̣̻͈͕͕̻̱̦͈̻̥͔̖̯̬̄̉ͨ͑ͪͧ̓́ͣͧ̎ͯ͑͒ ̜̗̬̙̜̳̼̮̎ͧ̆ͧͧ̇́͡͠͠ǎ̾ͮ̈͂̐ͩ͂ͬ͐̔͆̿ͧ̆̈ͥͯ҉̵̛҉̗̻̻ͅč̸̛̗̳̬̠̮̘̺̭̥̮͚̰̬̺̟͉͎̦̭ͥ́͘͠t̵̨̰̟̣͙̰̬̣͇̜̥͉͔̑̓̃̈́̂ͧ̓ͩ̈́̃̋̌̂ͪ͒̚ȋ͎̰̜̙̯̮̺̱͍̟͚ͨ̓ͤ͒͑̀͑̊̈́̀̀̕o̢̢͎̳͓͍͉͎̼͙̗͎̭̳͕̪͎̫̱̰̦ͣ͛̓͗̅͜͟͡n̸̯̥̫̞̞̥̖̣̥͓͑̆͑̈̐͒ͭ̏́̀́ͅs̨̘̥̳̫͓̬̞͈͔̩͍͒̄̆̓̃ͣͧ̃ͪ͗ͤ̓̀̑̀͠ ̛̻͇̱͕̌̒͑͊ͩ͆ͣ̍́̈ͬͫ̽͂͗̏̚͝͞͠h̑͊͂ͨ̌ͧ̏͆ͣ́ͦ͆̀̐̌͛̇ͣ͌͏̻̣͖͇a̢̛̝̻͍͔̫͇͚͚̞̞̮̭͐́ͭ͂ͤ͑́ͪ͊̆ͧ͌̄ͩ̇̋̋̚̕͡͝v̧̝͈̱͖̞͉̹̫̰̻̝̝̠̮͗̂͒ͩ͂ͨͨ̑̀̔̔ͭ̽̓ͫ̉̃͌͜͢e̸̡̮͔̥̬̖̭̐ͩ̆ͪ̒ͤ͐͆̎̄

Odg: Besplatne igre
« Odgovori #633 : 12. Rujan, 2019., 21:55 »
Epic Games besplatno dijeli Conarium.
Y̶̯̦̥͔ͩ͆͗͝ò̡̘͖̞̱̠̖̭͇̟̥̰̤̱̃ͮ̌̅ͪͥͤ͗̍̀ư̷̄̔̑ͫͥͣ̑̋ͧ̄̚͏̷̣̩̖̼͙̞̯̰̩r̷̶̜̣̻͈͕͕̻̱̦͈̻̥͔̖̯̬̄̉ͨ͑ͪͧ̓́ͣͧ̎ͯ͑͒ ̜̗̬̙̜̳̼̮̎ͧ̆ͧͧ̇́͡͠͠ǎ̾ͮ̈͂̐ͩ͂ͬ͐̔͆̿ͧ̆̈ͥͯ҉̵̛҉̗̻̻ͅč̸̛̗̳̬̠̮̘̺̭̥̮͚̰̬̺̟͉͎̦̭ͥ́͘͠t̵̨̰̟̣͙̰̬̣͇̜̥͉͔̑̓̃̈́̂ͧ̓ͩ̈́̃̋̌̂ͪ͒̚ȋ͎̰̜̙̯̮̺̱͍̟͚ͨ̓ͤ͒͑̀͑̊̈́̀̀̕o̢̢͎̳͓͍͉͎̼͙̗͎̭̳͕̪͎̫̱̰̦ͣ͛̓͗̅͜͟͡n̸̯̥̫̞̞̥̖̣̥͓͑̆͑̈̐͒ͭ̏́̀́ͅs̨̘̥̳̫͓̬̞͈͔̩͍͒̄̆̓̃ͣͧ̃ͪ͗ͤ̓̀̑̀͠ ̛̻͇̱͕̌̒͑͊ͩ͆ͣ̍́̈ͬͫ̽͂͗̏̚͝͞͠h̑͊͂ͨ̌ͧ̏͆ͣ́ͦ͆̀̐̌͛̇ͣ͌͏̻̣͖͇a̢̛̝̻͍͔̫͇͚͚̞̞̮̭͐́ͭ͂ͤ͑́ͪ͊̆ͧ͌̄ͩ̇̋̋̚̕͡͝v̧̝͈̱͖̞͉̹̫̰̻̝̝̠̮͗̂͒ͩ͂ͨͨ̑̀̔̔ͭ̽̓ͫ̉̃͌͜͢e̸̡̮͔̥̬̖̭̐ͩ̆ͪ̒ͤ͐͆̎̄

*

TCONShadow

  • *
  • 60
  • Dead Meat
Odg: Besplatne igre
« Odgovori #634 : 17. Rujan, 2019., 18:51 »
Rockstar has released its own game launcher. Download now and get a bonus FREE copy of Grand Theft Auto: San Andreas on PC for a limited time.
https://socialclub.rockstargames.com/rockstar-games-launcher

Neazzy ×× Rockstar Games Fan  ××  Add me on Social Club ×× Youtube Channel

Odg: Besplatne igre
« Odgovori #635 : 19. Rujan, 2019., 16:55 »
Batman: Arkham Collection and Lego Batman Trilogy are currently free on Epic Game Store.

https://www.epicgames.com/store/en-US/collection/batman-free-week

*

ck7

  • ***
  • 727
Odg: Besplatne igre
« Odgovori #636 : 25. Rujan, 2019., 17:11 »
When space is free, it's called Freespace but with 2 behind it  :hihi:

https://www.gog.com/game/freespace_2

Odg: Besplatne igre
« Odgovori #637 : 26. Rujan, 2019., 17:16 »
Epic Games Free Games Collection

Everything & Metro: 2033 Redux
https://www.epicgames.com/store/en-US/collection/free-games-collection

Odg: Besplatne igre
« Odgovori #638 : 03. Listopad, 2019., 16:11 »

Odg: Besplatne igre
« Odgovori #639 : 05. Listopad, 2019., 11:04 »
Nisu bespatne ali vrjede 12 dolara za Call of Duty WWII (+ Fear not pack i Bravery pack),Crash Bandicoot  i  Spyro :)
https://www.humblebundle.com/monthly?hmb_source=humble_home&hmb_medium=takeover&hmb_campaign=not_sub
« Zadnja izmjena: 05. Listopad, 2019., 11:05 RED DEVILS »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9